Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay người định đi đâu ?

Nắng trong mưa tìm nhau

Tôi đi qua những con hẻm ngoằn ngèo của Sài Gòn. Những cánh cửa vô ...